Archiv autora: zddrisycz

Projekt změny právní formy II.

Vážení členové,

Informujeme Vás tímto o vyhotovení návrhu změny právní formy Družstva na právní formu akciové společnosti.

V důsledku změny právní formy Družstvo nezaniká ani nepřechází jeho jmění na právního nástupce, pouze se mění jeho vnitřní právní poměry a právní postavení jeho členů.

Dokumenty ke změně právní formy

Projekt přeměny vyhotovený a schválený představenstvem Družstva naleznete ZDE

Zprávu o změně právní formy vyhotovenou představenstvem naleznete ZDE

Rozvahu k 31.12.2019 naleznete ZDE

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019 naleznete ZDE

Výše uvedené dokumenty jako i další dokumenty uvedené v § 363 zákona o přeměnách jsou přístupné v sídle Družstva na sekretariátu předsedy v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin.

Představenstvo Družstva předloží návrh na schválení změny právní formy družstva na nadcházející členské schůzi Družstva.

Důležité upozornění

Představenstvo Družstva žádá všechny členy, aby se schůze, která bude rozhodovat o schválení projektu přeměny zúčastnili nebo alespoň zmocnili jinou osobu, aby je na členské schůzi zastupovala.

Upozornění pro věřitele Družstva

Představenstvo Družstva upozorňuje věřitele Družstva na jejich práva podle ustanovení § 35 a násl. zákona o přeměnách. Věřitelé, kteří přihlásí své pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

Nedojde-li k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny sníží podstatným způsobem dobytnost jeho pohledávky, je oprávněn požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:

  • kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
  • kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
  • jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Družstvo není emitentem dluhopisů, vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, proto není nutné uvádět výčet práv vyplývajících jejím vlastníkům dle §37 a §38 zákona o přeměnách.

 

Za Zemědělské družstvo Dřísy

AGROKREDIT a.s.

Předseda představenstva

Pozvánka na členskou schůzi – 6.prosince 2019

Srdečně zveme všechny naše členy Zemědělského družstva Dřísy na členskou schůzi.

 

Kdy: 6.prosince 2019 od 9:30 (prezence účastníků 9:00)

Kde: Sokolovna Přívory

 

Vzhledem k závažnosti projednávacích skutečností v této členské schůzi je účast všech pozvaných nezbytně nutná. V případě zastoupení využijte prosím plnou moc.

Celou pozvánku na členskou schůzi včetně plné moci můžete stáhnout na tomto tomto odkaze.

Projekt změny právní formy ZD Dřísy

Vážení,

předkládáme pomocí našich webových stránek návrh na změnu právní formy z družstva na akciovou společnost.

Veškerý obsah projektu včetně stanov naleznete na tomto odkazu Projekt_premeny-ZD_Drisy.

Prosíme všechny zainteresované o přečtení daného návrhu.

Níže v odkazu dále zasíláme Účetní výkazy ke konci roku 2018 a dále také prozatímní účetní závěrku ZD Dřísy k 30.6.2019, na něž je v projektu odkazováno.

Výkazy z účetní závěrky 12 / 2018

Rozvaha k 31.12.2018 – ZD Dřísy

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 – ZD Dřísy

Výkazy z prozatímní účetní závěrky 06 / 2019

Rozvaha k 30.6.2019 – ZD Dřísy

Výkaz zisku a ztráty k 31.06.2019 – ZD Dřísy

Pozvánka na náhradní členskou schůzi (#3)

Jelikož členská schůze svolaná dne 20.4.2018 nebyla usnášeníschopná, je svolána náhradní členská schůze, která bude mít stejný program jako ta předchozí.

 

Kdy: 17.5.2018 od 9:30 (prezentace účastníků 9:00)

Kde: Sokolovna Přívory

 

Vzhledem k závažnosti projednávacích skutečností v této členské schůzi je účast všech pozvaných nezbytně nutná. V případě zastoupení využijte prosím plnou moc.

Celou pozvánku na členskou schůzi společně s plnou mocí můžete stáhnout na tomto na tomto odkazu.

Pozvánka na členskou schůzi (#2)

Srdečně zveme všechny naše členy Zemědělského družstva Dřísy na členskou schůzi.

 

Kdy: 20.4.2018 od 9:30 (prezentace účastníků 9:00)

Kde: Sokolovna Přívory

 

Vzhledem k závažnosti projednávacích skutečností v této členské schůzi je účast všech pozvaných nezbytně nutná. V případě zastoupení využijte prosím plnou moc.

Celou pozvánku na členskou schůzi můžete stáhnout na tomto odkaze.