Archiv autora: zddrisycz

Výdej naturálií

VÝDEJ NATURÁLIÍ (ZELENINA) – STŘEDISKO ČEČELICE
Tel. 777 472 885 (paní Trnková)

30. ZÁŘÍ 2021 – 27. ŘÍJEN 2021

 ÚTERÝ            14.00 – 17.00 hod
ČTVRTEK        14.00 – 17.00 hod
SOBOTA 16. ŘÍJNA 2021           8.00 – 13.00 hod


VÝDEJ OBILÍ – SUŠIČKA VŠETATY
Tel. 602 210 019 (pan Kryml)

1. ŘÍJEN 2021 – 29. ŘÍJEN 2021

ÚTERÝ                   8.00 – 14.00 hod
ČTVRTEK              8.00 – 14.00 hod

 PYTLE NA OBILÍ SI PROSÍME PŘINESTE VLASTNÍ !!!


Ceny produktů rezervované pro propachtovatele
ZD Dřísy a.s.

PŠENICE        460 Kč /  1q (limit 4 q na 1 poukaz)
JEČMEN         460 Kč /  1q (limit 4 q na 1 poukaz)
BRAMBORY   575 Kč /  1q (bez limitu)
CIBULE          12,50 Kč / 1 kg (bez limitu)
ZELÍ               10,50 Kč  / 1 kg (bez limitu)

Výzva pro akcionáře k převzetí akcií v náhradní lhůtě

Vážený akcionáři,

společnost ZD Dřísy a.s. (dále jen „Společnost“) Vás tímto informuje o skutečnosti, že ke dni 31.12. 2020 proběhl v obchodním rejstříku zápis změny právní formy Společnosti na akciovou společnost, dříve družstvo, a to v návaznosti na rozhodnutí členské schůze družstva Zemědělské družstvo Dřísy, nyní Společnost, ze dne 28.7.2020, která schválila mimo jiné projekt změny právní formy družstva na právní formu akciové společnosti (dále jen „Projekt přeměny“).

V této souvislosti Vás Společnost vyzvala k převzetí kmenových akcií na jméno v podobě cenného papíru o jmenovité hodnotě jednoho kusu 1,- Kč (dále jen „Akcie“). Konkrétní počet Akcií náležejících příslušnému akcionáři byl stanoven na základě ustanovení bodu i) Projektu přeměny, ve kterém je uvedeno, že každý akcionář Společnosti, dříve člen družstva, obdrží 1 Akcii za každých celých 7,- Kč svého splaceného členského vkladu v družstvu (základního vkladu + dalšího členského vkladu).

Náhradní lhůta pro převzetí Akcií

Náhradní lhůta pro převzetí Akcií za účelem jejich vydání byla stanovena do 31.8.2021.

Místo, čas a způsob převzetí Akcií

Převzetí Akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář si Akcie převezme osobně, popřípadě zmocní jinou osobu, a to na základě písemné plné moci udělené pouze k tomuto úkonu a opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Poučení o následcích prodlení s převzetím Akcií

V případě prodlení akcionáře s převzetím Akcií bude Společnost postupovat dle ust. § 539 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo jiným způsobem, který nebude v rozporu s právními předpisy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Karel Kromíchal, email: kromichal.karel@zddrisy.cz, tel. +420 775 867 111.

Ve Všetatech dne 27.7.2021

Předseda představenstva Společnosti – AGROKREDIT a.s.

Ing. David Ječmík, pověřený zmocněnec v. r.


OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Výzva pro akcionáře k převzetí akcií

Věc: Výzva pro akcionáře k převzetí akcií

Vážení akcionáři,

společnost ZD Dřísy a.s. (dále jen „Společnost“) Vás tímto informuje o skutečnosti, že ke dni 31.12. 2020 proběhl v obchodním rejstříku zápis změny právní formy Společnosti na akciovou společnost, dříve družstvo, a to v návaznosti na rozhodnutí členské schůze družstva Zemědělské družstvo Dřísy, nyní Společnost, ze dne 28.7.2020, která schválila mimo jiné projekt změny právní formy družstva na právní formu akciové společnosti (dále jen „Projekt přeměny“).

V této souvislosti Vás Společnost vyzývá k převzetí kmenových akcií na jméno v podobě cenného papíru o jmenovité hodnotě jednoho kusu 1,- Kč (dále jen „Akcie“). Konkrétní počet Akcií náležejících příslušnému akcionáři byl stanoven na základě ustanovení bodu i) Projektu přeměny, ve kterém je uvedeno, že každý akcionář Společnosti, dříve člen družstva, obdrží 1 Akcii za každých celých 7,- Kč svého splaceného členského vkladu v družstvu (základního vkladu + dalšího členského vkladu).

Lhůta pro převzetí Akcií

Lhůta pro převzetí Akcií za účelem jejich vydání byla stanovena do 30.6.2021.

Místo, čas a způsob převzetí Akcií

Převzetí Akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář si Akcie převezme osobně, popřípadě zmocní jinou osobu, a to na základě písemné plné moci udělené pouze k tomuto úkonu a opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Poučení o následcích prodlení s převzetím Akcií

V případě prodlení akcionáře s převzetím Akcií vyzve představenstvo Společnosti akcionáře, aby tak učinil v náhradní lhůtě, která nebude kratší než 30 dní od doručení takové výzvy s upozorněním, že jinak může Společnost postupovat dle ust. § 539 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo jiným způsobem, který nebude v rozporu s právními předpisy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Karel Kromíchal, email: kromichal.karel@zddrisy.cz, tel. +420 775 867 111.

Ve Všetatech dne 15.4.2021

Předseda představenstva Společnosti – AGROKREDIT a.s.

Ing. David Ječmík, pověřený zmocněnec v. r.

Projekt změny právní formy II.

Vážení členové,

Informujeme Vás tímto o vyhotovení návrhu změny právní formy Družstva na právní formu akciové společnosti.

V důsledku změny právní formy Družstvo nezaniká ani nepřechází jeho jmění na právního nástupce, pouze se mění jeho vnitřní právní poměry a právní postavení jeho členů.

Dokumenty ke změně právní formy

Projekt přeměny vyhotovený a schválený představenstvem Družstva naleznete ZDE

Zprávu o změně právní formy vyhotovenou představenstvem naleznete ZDE

Rozvahu k 31.12.2019 naleznete ZDE

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019 naleznete ZDE

Výše uvedené dokumenty jako i další dokumenty uvedené v § 363 zákona o přeměnách jsou přístupné v sídle Družstva na sekretariátu předsedy v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin.

Představenstvo Družstva předloží návrh na schválení změny právní formy družstva na nadcházející členské schůzi Družstva.

Důležité upozornění

Představenstvo Družstva žádá všechny členy, aby se schůze, která bude rozhodovat o schválení projektu přeměny zúčastnili nebo alespoň zmocnili jinou osobu, aby je na členské schůzi zastupovala.

Upozornění pro věřitele Družstva

Představenstvo Družstva upozorňuje věřitele Družstva na jejich práva podle ustanovení § 35 a násl. zákona o přeměnách. Věřitelé, kteří přihlásí své pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

Nedojde-li k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny sníží podstatným způsobem dobytnost jeho pohledávky, je oprávněn požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:

  • kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
  • kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
  • jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Družstvo není emitentem dluhopisů, vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, proto není nutné uvádět výčet práv vyplývajících jejím vlastníkům dle §37 a §38 zákona o přeměnách.

 

Za Zemědělské družstvo Dřísy

AGROKREDIT a.s.

Předseda představenstva

Pozvánka na členskou schůzi – 6.prosince 2019

Srdečně zveme všechny naše členy Zemědělského družstva Dřísy na členskou schůzi.

 

Kdy: 6.prosince 2019 od 9:30 (prezence účastníků 9:00)

Kde: Sokolovna Přívory

 

Vzhledem k závažnosti projednávacích skutečností v této členské schůzi je účast všech pozvaných nezbytně nutná. V případě zastoupení využijte prosím plnou moc.

Celou pozvánku na členskou schůzi včetně plné moci můžete stáhnout na tomto tomto odkaze.

Projekt změny právní formy ZD Dřísy

Vážení,

předkládáme pomocí našich webových stránek návrh na změnu právní formy z družstva na akciovou společnost.

Veškerý obsah projektu včetně stanov naleznete na tomto odkazu Projekt_premeny-ZD_Drisy.

Prosíme všechny zainteresované o přečtení daného návrhu.

Níže v odkazu dále zasíláme Účetní výkazy ke konci roku 2018 a dále také prozatímní účetní závěrku ZD Dřísy k 30.6.2019, na něž je v projektu odkazováno.

Výkazy z účetní závěrky 12 / 2018

Rozvaha k 31.12.2018 – ZD Dřísy

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 – ZD Dřísy

Výkazy z prozatímní účetní závěrky 06 / 2019

Rozvaha k 30.6.2019 – ZD Dřísy

Výkaz zisku a ztráty k 31.06.2019 – ZD Dřísy

Pozvánka na náhradní členskou schůzi (#3)

Jelikož členská schůze svolaná dne 20.4.2018 nebyla usnášeníschopná, je svolána náhradní členská schůze, která bude mít stejný program jako ta předchozí.

 

Kdy: 17.5.2018 od 9:30 (prezentace účastníků 9:00)

Kde: Sokolovna Přívory

 

Vzhledem k závažnosti projednávacích skutečností v této členské schůzi je účast všech pozvaných nezbytně nutná. V případě zastoupení využijte prosím plnou moc.

Celou pozvánku na členskou schůzi společně s plnou mocí můžete stáhnout na tomto na tomto odkazu.

Pozvánka na členskou schůzi (#2)

Srdečně zveme všechny naše členy Zemědělského družstva Dřísy na členskou schůzi.

 

Kdy: 20.4.2018 od 9:30 (prezentace účastníků 9:00)

Kde: Sokolovna Přívory

 

Vzhledem k závažnosti projednávacích skutečností v této členské schůzi je účast všech pozvaných nezbytně nutná. V případě zastoupení využijte prosím plnou moc.

Celou pozvánku na členskou schůzi můžete stáhnout na tomto odkaze.