Archiv autora: zddrisycz

Inzerát – akcie

Představenstvo společnosti

ZD Dřísy a.s., IČO 00104906, se sídlem Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25948, oznamuje, že

dne 22. 03. 2023 ve 14:00 hod. se na internetových stránkách www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 77027, bude konat v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, opakovaná veřejná elektronická nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti ZD Dřísy a.s., které si akcionáři nepřevzali při vydání listinných akcií v rámci procesu změny právní formy Zemědělského družstva Dřísy na akciovou společnost s obchodní firmou ZD Dřísy a.s. v souladu s Projektem změny právní formy dle § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ani v náhradní lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni a dále, že v předchozí dražbě č. 2022-124 nebylo učiněno žádné podání.

Předmětem dražby bude celkem 517 715 kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá. Konečný počet dražených akcií může být nižší. Bližší podmínky dražby jsou uveřejněny v dražební vyhlášce na http://www.centralni-adresa.cz a na stránkách dražebníka CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. http://www.cyrruscf.cz.

Inzerát – akcie

Představenstvo společnosti

ZD Dřísy a.s., IČO 00104906, se sídlem Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25948, oznamuje, že

dne 8. 12. 2022 ve 14:00 hodin se na internetových stránkách www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 76359, bude konat v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, veřejná elektronická nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti ZD Dřísy a.s., které si akcionáři nepřevzali při vydání listinných akcií v rámci procesu změny právní formy Zemědělského družstva Dřísy na akciovou společnost s obchodní firmou ZD Dřísy a.s. v souladu s Projektem změny právní formy dle § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ani v náhradní lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Předmětem dražby bude celkem 533 632 kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá. Konečný počet dražených akcií může být nižší. Bližší podmínky dražby jsou uveřejněny v dražební vyhlášce na http://www.centralni-adresa.cz a na stránkách dražebníka CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. http://www.cyrruscf.cz.

Vyjádření ke změně provozovatele velkoplošné závlahové soustavy Labe V

ZD Dřísy a.s.
Na Náměstí 487
277 16, Všetaty
IČO: 001 04 906


Věc: Vyjádření ke změně provozovatele velkoplošné závlahové soustavy Labe V


Vážení,

vzhledem k ukončení závlahové sezóny 2021 a vzhledem k množícím se dotazům a šířícím se dezinformacím dovolte, abych se jménem společnosti ZD Dřísy a.s. vyjádřil ke změně provozovatele velkoplošné závlahové soustavy Labe V (dále jen „Závlahová soustava“), která je ve vlastnictví Závlahového družstva Labe 5, družstvo (dále jen „Závlahové družstvo“). Členská schůze Závlahového družstva rozhodla dne 23.3.2021 transparentně a v souladu s právním řádem a stanovami Závlahového družstva o změně provozovatele Závlahové soustavy, kterým bude pro období od 1.1.2022 do 31.12.2032 společnost ZD Dřísy a.s. (dále také jako „Nový provozovatel“). V rámci výše uvedené členské schůze se pro změnu provozovatele Závlahové soustavy vyjádřili z velké části zejména ti členové Závlahového družstva, kteří sami „pěstují pod závlahou“, a kteří tudíž mají eminentní zájem na dalším rozvoji a revitalizaci Závlahové soustavy a jejím zachování pro budoucí generace. Zcela logicky byla proto minimálně pro následujících 10 let uzavřena nájemní smlouva se společností ZD Dřísy a.s. jakožto Novým provozovatelem, který je 50% podílníkem Závlahového družstva, ale zejména jednoznačně největším odběratelem závlahové vody ze Závlahové soustavy. Z výše uvedeného je zřejmé, že je pro nás, stejně jako pro řadu z Vás, naprosto stěžejní, aby byla zajištěna funkčnost Závlahové soustavy i do budoucna. Vzhledem k tomu, že se za posledních 30 let fungování Závlahové soustavy nenačerpalo z dostupných dotačních programů do její revitalizace vůbec nic (dle našich odhadů šlo načerpat více než 100 milionů Kč), čímž se výrazně snížila její životnost, vzhledem k tomu, že příslušné dotace je reálné uskutečnit pouze s přispěním provozovatele Závlahové soustavy a vzhledem k tomu, že stávající provozovatel neprojevil po celou dobu provozu zájem podílet se na revitalizaci Závlahové soustavy, bylo zcela nezbytné v rámci Závlahového družstva prosadit změnu a pronajmout Závlahovou soustavu nám jakožto Novému provozovateli, který je na revitalizaci a zachování Závlahové soustavy do budoucna životně závislý. Ihned poté, co byla mezi Závlahovým družstvem a námi jako Novým provozovatelem uzavřena nájemní smlouva k Závlahové soustavě pro období 2022 až 2032 jsme jako Nový provozovatel pro potřeby Závlahového družstva připravili na Ministerstvo zemědělství ČR úspěšnou žádost o poskytnutí dotace na modernizaci Závlahové soustavy ve výši 5.980.000 Kč, na jejíž realizaci se hodláme podílet finančně, právně a prostřednictvím poskytnutí zajištění bankovního úvěru. Celý dotační projekt by měl být realizován po konci závlahové sezóny 2022. Následně hodláme v revitalizaci Závlahové soustavy pokračovat. Zároveň zdůrazňujeme, že bezproblémové fungování Závlahové soustavy od 1.4.2022 je pro nás zcela zásadní, tudíž již od 1.11.2021 budeme kompletně technologicky a zejména personálně připraveni provoz Závlahové soustavy zajistit. Naším zájmem je, aby Závlahová soustava nadále fungovala a dodávala závlahovou vodu všem stávajícím i budoucím odběratelům, kteří o to projeví zájem (bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby)! V průběhu měsíce listopadu 2021 Vás všechny jako potenciální zájemce o závlahovou vodu zkontaktujeme a domluvíme se na spolupráci, na kterou se těšíme.

Zároveň se chceme důrazně ohradit proti uměle šířené dezinformační kampani, jejímž cílem je očernit naše úmysly se Závlahovou soustavou. Pokud tato bude nadále pokračovat, tak jsme připraveni se bránit všemi dostupnými právními prostředky!

Ve Všetatech dne 18.10.2021

S úctou
Mgr. Karel Kromíchal v. r.
Výkonný ředitel

 

Výdej naturálií

VÝDEJ NATURÁLIÍ (ZELENINA) – STŘEDISKO ČEČELICE
Tel. 777 472 885 (paní Trnková)

30. ZÁŘÍ 2021 – 27. ŘÍJEN 2021

 ÚTERÝ            14.00 – 17.00 hod
ČTVRTEK        14.00 – 17.00 hod
SOBOTA 16. ŘÍJNA 2021           8.00 – 13.00 hod


VÝDEJ OBILÍ – SUŠIČKA VŠETATY
Tel. 602 210 019 (pan Kryml)

1. ŘÍJEN 2021 – 29. ŘÍJEN 2021

ÚTERÝ                   8.00 – 14.00 hod
ČTVRTEK              8.00 – 14.00 hod

 PYTLE NA OBILÍ SI PROSÍME PŘINESTE VLASTNÍ !!!


Ceny produktů rezervované pro propachtovatele
ZD Dřísy a.s.

PŠENICE        460 Kč /  1q (limit 4 q na 1 poukaz)
JEČMEN         460 Kč /  1q (limit 4 q na 1 poukaz)
BRAMBORY   575 Kč /  1q (bez limitu)
CIBULE          12,50 Kč / 1 kg (bez limitu)
ZELÍ               10,50 Kč  / 1 kg (bez limitu)