Vyjádření ke změně provozovatele velkoplošné závlahové soustavy Labe V

ZD Dřísy a.s.
Na Náměstí 487
277 16, Všetaty
IČO: 001 04 906


Věc: Vyjádření ke změně provozovatele velkoplošné závlahové soustavy Labe V


Vážení,

vzhledem k ukončení závlahové sezóny 2021 a vzhledem k množícím se dotazům a šířícím se dezinformacím dovolte, abych se jménem společnosti ZD Dřísy a.s. vyjádřil ke změně provozovatele velkoplošné závlahové soustavy Labe V (dále jen „Závlahová soustava“), která je ve vlastnictví Závlahového družstva Labe 5, družstvo (dále jen „Závlahové družstvo“). Členská schůze Závlahového družstva rozhodla dne 23.3.2021 transparentně a v souladu s právním řádem a stanovami Závlahového družstva o změně provozovatele Závlahové soustavy, kterým bude pro období od 1.1.2022 do 31.12.2032 společnost ZD Dřísy a.s. (dále také jako „Nový provozovatel“). V rámci výše uvedené členské schůze se pro změnu provozovatele Závlahové soustavy vyjádřili z velké části zejména ti členové Závlahového družstva, kteří sami „pěstují pod závlahou“, a kteří tudíž mají eminentní zájem na dalším rozvoji a revitalizaci Závlahové soustavy a jejím zachování pro budoucí generace. Zcela logicky byla proto minimálně pro následujících 10 let uzavřena nájemní smlouva se společností ZD Dřísy a.s. jakožto Novým provozovatelem, který je 50% podílníkem Závlahového družstva, ale zejména jednoznačně největším odběratelem závlahové vody ze Závlahové soustavy. Z výše uvedeného je zřejmé, že je pro nás, stejně jako pro řadu z Vás, naprosto stěžejní, aby byla zajištěna funkčnost Závlahové soustavy i do budoucna. Vzhledem k tomu, že se za posledních 30 let fungování Závlahové soustavy nenačerpalo z dostupných dotačních programů do její revitalizace vůbec nic (dle našich odhadů šlo načerpat více než 100 milionů Kč), čímž se výrazně snížila její životnost, vzhledem k tomu, že příslušné dotace je reálné uskutečnit pouze s přispěním provozovatele Závlahové soustavy a vzhledem k tomu, že stávající provozovatel neprojevil po celou dobu provozu zájem podílet se na revitalizaci Závlahové soustavy, bylo zcela nezbytné v rámci Závlahového družstva prosadit změnu a pronajmout Závlahovou soustavu nám jakožto Novému provozovateli, který je na revitalizaci a zachování Závlahové soustavy do budoucna životně závislý. Ihned poté, co byla mezi Závlahovým družstvem a námi jako Novým provozovatelem uzavřena nájemní smlouva k Závlahové soustavě pro období 2022 až 2032 jsme jako Nový provozovatel pro potřeby Závlahového družstva připravili na Ministerstvo zemědělství ČR úspěšnou žádost o poskytnutí dotace na modernizaci Závlahové soustavy ve výši 5.980.000 Kč, na jejíž realizaci se hodláme podílet finančně, právně a prostřednictvím poskytnutí zajištění bankovního úvěru. Celý dotační projekt by měl být realizován po konci závlahové sezóny 2022. Následně hodláme v revitalizaci Závlahové soustavy pokračovat. Zároveň zdůrazňujeme, že bezproblémové fungování Závlahové soustavy od 1.4.2022 je pro nás zcela zásadní, tudíž již od 1.11.2021 budeme kompletně technologicky a zejména personálně připraveni provoz Závlahové soustavy zajistit. Naším zájmem je, aby Závlahová soustava nadále fungovala a dodávala závlahovou vodu všem stávajícím i budoucím odběratelům, kteří o to projeví zájem (bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby)! V průběhu měsíce listopadu 2021 Vás všechny jako potenciální zájemce o závlahovou vodu zkontaktujeme a domluvíme se na spolupráci, na kterou se těšíme.

Zároveň se chceme důrazně ohradit proti uměle šířené dezinformační kampani, jejímž cílem je očernit naše úmysly se Závlahovou soustavou. Pokud tato bude nadále pokračovat, tak jsme připraveni se bránit všemi dostupnými právními prostředky!

Ve Všetatech dne 18.10.2021

S úctou
Mgr. Karel Kromíchal v. r.
Výkonný ředitel

 

Výdej naturálií

VÝDEJ NATURÁLIÍ (ZELENINA) – STŘEDISKO ČEČELICE
Tel. 777 472 885 (paní Trnková)

30. ZÁŘÍ 2021 – 27. ŘÍJEN 2021

 ÚTERÝ            14.00 – 17.00 hod
ČTVRTEK        14.00 – 17.00 hod
SOBOTA 16. ŘÍJNA 2021           8.00 – 13.00 hod


VÝDEJ OBILÍ – SUŠIČKA VŠETATY
Tel. 602 210 019 (pan Kryml)

1. ŘÍJEN 2021 – 29. ŘÍJEN 2021

ÚTERÝ                   8.00 – 14.00 hod
ČTVRTEK              8.00 – 14.00 hod

 PYTLE NA OBILÍ SI PROSÍME PŘINESTE VLASTNÍ !!!


Ceny produktů rezervované pro propachtovatele
ZD Dřísy a.s.

PŠENICE        460 Kč /  1q (limit 4 q na 1 poukaz)
JEČMEN         460 Kč /  1q (limit 4 q na 1 poukaz)
BRAMBORY   575 Kč /  1q (bez limitu)
CIBULE          12,50 Kč / 1 kg (bez limitu)
ZELÍ               10,50 Kč  / 1 kg (bez limitu)

Výzva pro akcionáře k převzetí akcií v náhradní lhůtě

Vážený akcionáři,

společnost ZD Dřísy a.s. (dále jen „Společnost“) Vás tímto informuje o skutečnosti, že ke dni 31.12. 2020 proběhl v obchodním rejstříku zápis změny právní formy Společnosti na akciovou společnost, dříve družstvo, a to v návaznosti na rozhodnutí členské schůze družstva Zemědělské družstvo Dřísy, nyní Společnost, ze dne 28.7.2020, která schválila mimo jiné projekt změny právní formy družstva na právní formu akciové společnosti (dále jen „Projekt přeměny“).

V této souvislosti Vás Společnost vyzvala k převzetí kmenových akcií na jméno v podobě cenného papíru o jmenovité hodnotě jednoho kusu 1,- Kč (dále jen „Akcie“). Konkrétní počet Akcií náležejících příslušnému akcionáři byl stanoven na základě ustanovení bodu i) Projektu přeměny, ve kterém je uvedeno, že každý akcionář Společnosti, dříve člen družstva, obdrží 1 Akcii za každých celých 7,- Kč svého splaceného členského vkladu v družstvu (základního vkladu + dalšího členského vkladu).

Náhradní lhůta pro převzetí Akcií

Náhradní lhůta pro převzetí Akcií za účelem jejich vydání byla stanovena do 31.8.2021.

Místo, čas a způsob převzetí Akcií

Převzetí Akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář si Akcie převezme osobně, popřípadě zmocní jinou osobu, a to na základě písemné plné moci udělené pouze k tomuto úkonu a opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Poučení o následcích prodlení s převzetím Akcií

V případě prodlení akcionáře s převzetím Akcií bude Společnost postupovat dle ust. § 539 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo jiným způsobem, který nebude v rozporu s právními předpisy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Karel Kromíchal, email: kromichal.karel@zddrisy.cz, tel. +420 775 867 111.

Ve Všetatech dne 27.7.2021

Předseda představenstva Společnosti – AGROKREDIT a.s.

Ing. David Ječmík, pověřený zmocněnec v. r.


OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Výzva pro akcionáře k převzetí akcií

Věc: Výzva pro akcionáře k převzetí akcií

Vážení akcionáři,

společnost ZD Dřísy a.s. (dále jen „Společnost“) Vás tímto informuje o skutečnosti, že ke dni 31.12. 2020 proběhl v obchodním rejstříku zápis změny právní formy Společnosti na akciovou společnost, dříve družstvo, a to v návaznosti na rozhodnutí členské schůze družstva Zemědělské družstvo Dřísy, nyní Společnost, ze dne 28.7.2020, která schválila mimo jiné projekt změny právní formy družstva na právní formu akciové společnosti (dále jen „Projekt přeměny“).

V této souvislosti Vás Společnost vyzývá k převzetí kmenových akcií na jméno v podobě cenného papíru o jmenovité hodnotě jednoho kusu 1,- Kč (dále jen „Akcie“). Konkrétní počet Akcií náležejících příslušnému akcionáři byl stanoven na základě ustanovení bodu i) Projektu přeměny, ve kterém je uvedeno, že každý akcionář Společnosti, dříve člen družstva, obdrží 1 Akcii za každých celých 7,- Kč svého splaceného členského vkladu v družstvu (základního vkladu + dalšího členského vkladu).

Lhůta pro převzetí Akcií

Lhůta pro převzetí Akcií za účelem jejich vydání byla stanovena do 30.6.2021.

Místo, čas a způsob převzetí Akcií

Převzetí Akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář si Akcie převezme osobně, popřípadě zmocní jinou osobu, a to na základě písemné plné moci udělené pouze k tomuto úkonu a opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Poučení o následcích prodlení s převzetím Akcií

V případě prodlení akcionáře s převzetím Akcií vyzve představenstvo Společnosti akcionáře, aby tak učinil v náhradní lhůtě, která nebude kratší než 30 dní od doručení takové výzvy s upozorněním, že jinak může Společnost postupovat dle ust. § 539 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo jiným způsobem, který nebude v rozporu s právními předpisy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Karel Kromíchal, email: kromichal.karel@zddrisy.cz, tel. +420 775 867 111.

Ve Všetatech dne 15.4.2021

Předseda představenstva Společnosti – AGROKREDIT a.s.

Ing. David Ječmík, pověřený zmocněnec v. r.

Projekt změny právní formy II.

Vážení členové,

Informujeme Vás tímto o vyhotovení návrhu změny právní formy Družstva na právní formu akciové společnosti.

V důsledku změny právní formy Družstvo nezaniká ani nepřechází jeho jmění na právního nástupce, pouze se mění jeho vnitřní právní poměry a právní postavení jeho členů.

Dokumenty ke změně právní formy

Projekt přeměny vyhotovený a schválený představenstvem Družstva naleznete ZDE

Zprávu o změně právní formy vyhotovenou představenstvem naleznete ZDE

Rozvahu k 31.12.2019 naleznete ZDE

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019 naleznete ZDE

Výše uvedené dokumenty jako i další dokumenty uvedené v § 363 zákona o přeměnách jsou přístupné v sídle Družstva na sekretariátu předsedy v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin.

Představenstvo Družstva předloží návrh na schválení změny právní formy družstva na nadcházející členské schůzi Družstva.

Důležité upozornění

Představenstvo Družstva žádá všechny členy, aby se schůze, která bude rozhodovat o schválení projektu přeměny zúčastnili nebo alespoň zmocnili jinou osobu, aby je na členské schůzi zastupovala.

Upozornění pro věřitele Družstva

Představenstvo Družstva upozorňuje věřitele Družstva na jejich práva podle ustanovení § 35 a násl. zákona o přeměnách. Věřitelé, kteří přihlásí své pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

Nedojde-li k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny sníží podstatným způsobem dobytnost jeho pohledávky, je oprávněn požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:

  • kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
  • kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
  • jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Družstvo není emitentem dluhopisů, vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, proto není nutné uvádět výčet práv vyplývajících jejím vlastníkům dle §37 a §38 zákona o přeměnách.

 

Za Zemědělské družstvo Dřísy

AGROKREDIT a.s.

Předseda představenstva

Pozvánka na členskou schůzi – 6.prosince 2019

Srdečně zveme všechny naše členy Zemědělského družstva Dřísy na členskou schůzi.

 

Kdy: 6.prosince 2019 od 9:30 (prezence účastníků 9:00)

Kde: Sokolovna Přívory

 

Vzhledem k závažnosti projednávacích skutečností v této členské schůzi je účast všech pozvaných nezbytně nutná. V případě zastoupení využijte prosím plnou moc.

Celou pozvánku na členskou schůzi včetně plné moci můžete stáhnout na tomto tomto odkaze.

Projekt změny právní formy ZD Dřísy

Vážení,

předkládáme pomocí našich webových stránek návrh na změnu právní formy z družstva na akciovou společnost.

Veškerý obsah projektu včetně stanov naleznete na tomto odkazu Projekt_premeny-ZD_Drisy.

Prosíme všechny zainteresované o přečtení daného návrhu.

Níže v odkazu dále zasíláme Účetní výkazy ke konci roku 2018 a dále také prozatímní účetní závěrku ZD Dřísy k 30.6.2019, na něž je v projektu odkazováno.

Výkazy z účetní závěrky 12 / 2018

Rozvaha k 31.12.2018 – ZD Dřísy

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 – ZD Dřísy

Výkazy z prozatímní účetní závěrky 06 / 2019

Rozvaha k 30.6.2019 – ZD Dřísy

Výkaz zisku a ztráty k 31.06.2019 – ZD Dřísy

Pozvánka na náhradní členskou schůzi (#3)

Jelikož členská schůze svolaná dne 20.4.2018 nebyla usnášeníschopná, je svolána náhradní členská schůze, která bude mít stejný program jako ta předchozí.

 

Kdy: 17.5.2018 od 9:30 (prezentace účastníků 9:00)

Kde: Sokolovna Přívory

 

Vzhledem k závažnosti projednávacích skutečností v této členské schůzi je účast všech pozvaných nezbytně nutná. V případě zastoupení využijte prosím plnou moc.

Celou pozvánku na členskou schůzi společně s plnou mocí můžete stáhnout na tomto na tomto odkazu.